Plik do pobrania w formacie DOC

 

 

 

Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON

w 2014 roku

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

v  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm),

v  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 96 poz. 861 z późn. zm.).

v  Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r., Nr230, poz.1694),

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

str

ZASADY OGÓLNE …………………………………………………………………………..

2

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych …………………………..…………………

3

I Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy …………………………………………..

3

II Wysokość dofinansowania ……………………………………………………………………

4

III Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania ………..

4

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier i Technicznych …………………………………………….…………

7

I Warunki jakie  muszą spełniać Wnioskodawcy ………………………………………….

7

II Wysokość dofinansowania ……………………………………………………………………

8

III Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania ………..

 

8

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier w komunikowaniu się ……………………………………………

12

IWarunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy …………………………………………..

12

IIWysokość dofinansowania ……………………………………………………………………

13

IIIZasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania ………..

 

 

13

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ……

16

IWarunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy …………………………………………..

16

IIWysokość dofinansowania ……………………………………………………………………

17

IIIZasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania ………..

 

 

17

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego………………………………………………………….………

19

IWarunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy …………………………………………..

19

IIWysokość dofinansowania ……………………………………………………………………

20

IIIZasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania ………..

 

 

21

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do turnusów rehabilitacyjnych ……………………………………………………………………………

22

IWarunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy …………………………………………..

22

IIWysokość dofinansowania ……………………………………………………………………

22

IIIZasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania ………..

 

 

23

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA  ……………….

24

IWarunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy …………………………………………..

24

IIWysokość dofinansowania ……………………………………………………………………

24

IIIZasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania ………..

 

 

24

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ….

25

IWarunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy …………………………………………..

25

IITryb składania ………………………………………………………………………………..

25

IIIWysokość dofinansowania ……………………………………………………………………

26

IVZasady realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania ……………………..…..

26

 

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością składania w ramach poszczególnych zadań.
 2. Zasadność wniosków o dofinansowanie imprez w ramach sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych rozpatrywana jest komisyjnie. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Ośrodka lub Zastępca Dyrektora, Kierownik działu świadczeń, pracownik biura obsługi środków PFRON.
 3. w przypadku wpływu niekompletnego wniosku, zostaje wystawione wezwanie do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma. Nie usunięcie uchybień w w/w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia bez konieczności ponownego informowania wnioskodawcy.
 4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Wyjątek stanowi dofinansowanie do zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych.
 5. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w stosunku do istniejących potrzeb Ośrodek zastrzega sobie prawo obniżenia dofinansowania na poszczególnych zadaniach.
 6. Złożone wnioski wymagające podpisania umów rozpatrywane są po przyjęciu przez Radę Miejską  Uchwały w sprawie planu finansowego na dany rok.
 7. Wnioski na turnus rehabilitacyjny oraz dofinansowanie do zakupu środków ortopedycznych i pomocniczych mogą zostać zrealizowane ze środków otrzymanych zaliczkowo przed podjęciem przez Radę Miejską uchwały.
 8. Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, a w przypadku przyznania dofinansowania rozliczone  w danym roku budżetowym.
 9. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków, OPS powiadamia Wnioskodawcę pisemnie. Od rozstrzygnięcia wniosku przez OPS nie przysługuje odwołanie w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.
 10. Przy rozpatrywaniu wniosku Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje się zasadą celowego, oszczędnego, gospodarnego wydatkowania środków, dlatego też wszystkie dokumenty dołączone do wniosku, w tym: oferty producentów lub dostawców urządzeń, kosztorysy są weryfikowane.
 11. Priorytetem na rok 2014 będzie dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika.
 12. Środki przekazane do wypłaty w kasie winny być odebrane nie później niż w terminie wskazanym w pisemnym powiadomieniu. Nie odebranie w wyznaczonym terminie będzie traktowane równoznacznie z rezygnacją z dofinansowania , a dofinansowanie anulowane bez konieczności powiadamiania Wnioskodawcy.
 13. Uznanie zasadności przyznania dofinansowania na podstawie złożonego wniosku należy do podejmującego decyzję o przyznaniu dofinansowania. Dofinansowanie musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej.
 14. Wnioski rozpatrzone pozytywnie, których nie można zrealizować ze względu na wyczerpanie środków finansowych, pozostają do rozpatrzenia po ewentualnym otrzymaniu środków dodatkowych w bieżącym roku.
 15. Osoby niepełnosprawne spełniające kryteria umożliwiające wzięcie udziału w pilotażowym programie Aktywny Samorząd zostają wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach środków PFRON  na cele określone w ustawie  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych

 

Przyjęta definicja

bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

 

 I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy.

 

 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież), jeżeli:
 • Ø mają trudności w poruszaniu się – a rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych,
  • Ø posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • Ø są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
 1. Dofinansowanie nie przysługuje:
 • Ø jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku (przyjmuje się rok kalendarzowy), stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby,
  • Ø gdy wniosek jest niekompletny,
  • Ø jeżeli dane zawarte we wniosku lub w załącznikach są niezgodne z prawdą,
  • Ø w przypadku otrzymania mniejszej od 8 ilości punktów.
 1.  Do wniosku należy dołączyć:
 • wypełniony druk zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem ograniczeń występujących w codziennym funkcjonowaniu,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • kopię dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości lub umowę najmu, lub zgodę właściciela lokalu lub budynku, w którym  stale zamieszkuje na przeprowadzenie wnioskowanych prac,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zameldowanie (oryginał do wglądu),
 • pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub opiekuna prawnego),
 • pozwolenie na budowę (przebudowę) z właściwego urzędu w przypadku, gdy zgoda taka jest konieczna,
 • ofertę cenową w przypadku prac nie wymagających prac budowlanych,
  • inne dokumenty wymagane przez OPS.

 

 1. W przypadku, gdy OPS poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

 

II.  Wysokość dofinansowania.

 1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:
KRYTERIUM DOCHODOWE PROCENT DOFINANSOWANIA
OSOBA SAMOTNA OSOBA W RODZINIE
I Do 65% przeciętnego wynagrodzenia Do 50% przeciętnego wynagrodzenia Do 80%
II Od 65% do  100% przeciętnego wynagrodzenia Od 50% do 100% przeciętnego wynagrodzenia Do 60%
III Powyżej 100% przeciętnego wynagrodzenia Do 40%

 

 1. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie.
 2. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 3. Przyjmuje się maksymalne wartości niektórych zakupów oraz prac remontowych w klasie standard, od których naliczane jest dofinansowanie

 

LP

przedmiot

kwota w Złotych

1

Przystosowanie łazienki w standardzie*

8.000

*Za łazienkę w standardzie przyjmuje się: wymiana wanny na natrysk, uchwyty, siedzisko, umywalka, podwyższona muszla, podłoga antypoślizgowa, likwidacja progów, wymiana drzwi na szersze w przypadku konieczności oraz wszelkie związane z powyższym prace dodatkowe.

 

 

 

III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania.

 

 1. o dofinansowanie do usunięcia barier architektonicznych mogą starać się osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności lub równoznaczny, lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 r.ż) mające trudności w poruszaniu się wynikające z posiadanego rodzaju niepełnosprawności potwierdzone zaświadczeniem lekarskim zawierającym wyraźny opis występujących problemów oraz ich związek z posiadaną dysfunkcją.
 2. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:
 • stopień i rodzaj niepełnosprawności,
 • indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz związek pomiędzy tymi potrzebami a wnioskowanym zakresem w kontekście wpływu jego wykonania na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności. Istnienie takiego związku stanowi warunek przyznania dofinansowania,
 • zamieszkiwanie samotne.
 1. Na korzyść wnioskodawcy bierze się fakt wcześniejszego nie korzystania z dofinansowania w ramach danego programu.
 2. Pierwszeństwo w realizacji wniosku mają osoby, które uzyskały największą ilość punktów w kolejności składania wniosków zgodnie z poniższą punktacją:
LP KRYTERIUM PUNKTY
1 Konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim 3
2 Konieczność poruszania się przy pomocy kul/balkonik 1
3 Symbol na orzeczeniu O/N/R 2
4 Niepełnosprawność sprzężona (O, N, R) 3
5 Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r.ż. 2
6 Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 1
7 Zamieszkiwanie samotne 2
8 Zamieszkiwanie z drugą osobą niepełnosprawną mającą problemy z poruszaniem się 1
9 I grupa dochodowa 2
10 II grupa dochodowa 1
11 Wcześniejsze niekorzystanie z BA 3

 

 1. Minimalna ilość punktów uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 8 z 15.
 2. Rozpatrywanie wniosków obejmuje:
 • sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie do 30 dni od daty otrzymania powiadomienia. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie wyklucza wniosek z realizacji w danym roku kalendarzowym,
 • czy ze złożonej dokumentacji wynika, że osoba ma trudności w poruszaniu się. Jeżeli ze złożonej dokumentacji jasno nie wynikają problemy z poruszaniem się wymagające usunięcia barier architektonicznych OPS może wezwać wnioskodawcę do doniesienia dodatkowego zaświadczenia od lekarza specjalisty,
 • czy z załączonej do wniosku dokumentacji wynika, że realizacja planowanych prac przyczyni się do zlikwidowania bądź znacznego ograniczenia barier architektonicznych i w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności,
 • obliczenie uzyskanych punktów.
 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku OPS kieruje inspektora nadzoru w celu dokonania wizji i  wykonania kosztorysu. Kosztorys jest opracowany w oparciu o średnie ceny publikowane w wydawnictwie kwartalnym SEKOCENBUD oraz Katalogu Nakładów Rzeczowych, szkice pomieszczeń których ma dotyczyć likwidacja barier, pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym (w koniecznych przypadkach).
 2. Dofinansowaniem ze środków funduszu może być objęta likwidacja barier architektonicznych w budynkach już istniejących. Dofinansowaniem ze środków funduszu nie może być objęte dostosowanie budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych.
 3. Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń, takie jak malowanie pomieszczeń, elektryka, obudowa pionów kanalizacyjnych, ułożenie glazury, itp.
 4. Bariery muszą istnieć aby mogły zostać usunięte.
 5. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
  1. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez OPS środków finansowych, zgodnie z uzyskaną punktacją w kolejności składania, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały określającej zadania, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe.
  2. Wszystkie prace budowlane winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690  z późn. zm.).
 6. Do obowiązków Wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego – w koniecznych przypadkach. Koszty uzyskania pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa Wnioskodawca.
 7. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa o dofinansowanie.
 8. Umowa zostaje sporządzona na podstawie kosztorysu w zaokrągleniu do pełnych złotych.
 9. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie, na wskazane przez Wnioskodawcę konto, po dokonaniu końcowego odbioru robót.
 10. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia OPS-u, w formie pisemnej o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań.
 11. Wnioskodawca obowiązany jest do powierzenia wykonania robót budowlanych określonych kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy wybranemu przez siebie wykonawcy, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu i zakresu  ich wykonania, określonego w umowie zawartej z OPS.
 12. Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przez sprzedawcę lub wykonawcę zadania w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 13. Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem oraz podpisaną umową. OPS  zastrzega sobie prawo przekazania środków finansowych do wysokości zweryfikowanych kwot.
 14. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze robót, przekazanie środków finansowych zostanie wstrzymane aż do udokumentowania przez Wnioskodawcę usunięcia wad.
 15. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić o dofinansowanie, składając nowy wniosek w następnym roku.
 16. Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejny wniosek.
  1. Ze względu na czas niezbędny na dokonanie odpowiednich rozliczeń, maksymalny czas realizacji prac związanych z usunięciem barier funkcjonalnych wyznacza się na  28.11.2014 r.
  2. o dofinansowanie do wymiany okien w jednym wybranym pomieszczeniu mogą ubiegać się wyłącznie osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.
  3. Ze względu na czas potrzebny na realizację wniosków na usunięcie barier architektonicznych wymagających prac budowlanych umowy podpisywane będą do 31.10.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier technicznych

 

 

Przyjęta definicja

bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie

 

 

 I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy.

 

 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież), jeżeli:
 • jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
 • Ø posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.
 1. Są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, jeśli usunięcie bariery związane jest z wykonaniem prac budowlanych.
 2. Dofinansowanie nie przysługuje:
 • jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku (przyjmuje się rok kalendarzowy), stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby,
 • osobom ubiegającym się o dofinansowanie do usunięcia barier technicznych, które w ciągu trzech lat (przyjmuje się rok kalendarzowy) przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON,
 • gdy wniosek jest niekompletny,
 • jeżeli dane zawarte we wniosku lub w załącznikach są niezgodne z prawdą,
 • w przypadku otrzymania mniejszej od 8 ilości punktów.
 1.  Do wniosku należy dołączyć:
 • wypełniony druk zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem ograniczeń występujących w codziennym funkcjonowaniu,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • kopię dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości lub umowę najmu, lub zgodę właściciela lokalu lub budynku, w którym  stale zamieszkuje na przeprowadzenie wnioskowanych prac (jeśli konieczne),
 • kopię dokumentu potwierdzającego zameldowanie (oryginał do wglądu) – jeśli konieczne,
 • pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub opiekuna prawnego),
 • pozwolenie na budowę (przebudowę) z właściwego urzędu w przypadku, gdy zgoda taka jest konieczna,
 • ofertę cenową w przypadku prac nie wymagających prac budowlanych,
  • inne dokumenty wymagane przez OPS.
 1. W przypadku, gdy OPS poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

 

II.  Wysokość dofinansowania.

 1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych uzależniony jest od wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:
KRYTERIUM DOCHODOWE PROCENT DOFINANSOWANIA
OSOBA SAMOTNA OSOBA W RODZINIE
I Do 65% przeciętnego wynagrodzenia Do 50% przeciętnego wynagrodzenia Do 80%
II Od 65% do  100% przeciętnego wynagrodzenia Od 50% do 100% przeciętnego wynagrodzenia Do 60%
III Powyżej 100% przeciętnego wynagrodzenia Do 40%

 

 1. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie.
 2. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 3. Przyjmuje się maksymalne wartości niektórych zakupów oraz prac remontowych w klasie standard od których naliczane jest dofinansowanie

 

LP

przedmiot

kwota w Złotych

1

Schodołaz  do wózków manualnych

15.000

2

Podnośnik wannowy

2.500

3

Podnośnik transportowy

5.000

4

Łóżko elektrycznie sterowane

2.500

5

Wymiana ogrzewania                   10.000

 

 

III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania.

 

 1. o dofinansowanie do usunięcia barier technicznych mogą starać się osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności lub równoznaczny, lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 r.ż) jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności wyraźnie potwierdzonymi  zaświadczeniem lekarskim zawierającym opis występujących problemów oraz ich związek z posiadaną dysfunkcją.
 2. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:
 • stopień i rodzaj niepełnosprawności,
 • indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz związek pomiędzy tymi potrzebami a wnioskowanym zakresem w kontekście wpływu jego wykonania na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności. Istnienie takiego związku stanowi warunek przyznania dofinansowania,
 • zamieszkiwanie samotne.
 1. Na korzyść wnioskodawcy bierze się fakt wcześniejszego nie korzystania z dofinansowania w ramach danego programu.
  1. Pierwszeństwo w realizacji wniosku mają osoby,  które uzyskały największą ilość punktów w kolejności składania wniosków zgodnie z poniższą punktacją:
LP KRYTERIUM PUNKTY
1 Konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim/ osoby obłożnie leżące/osoby niewidome 3
2 Konieczność poruszania się przy pomocy kul/balkonik 1
3 O/N/R/L 2
4 Niepełnosprawność sprzężona (O, N, R, L) 3
5 Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r.ż. 2
6 Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 1
7 Zamieszkiwanie samotne 2
8 Zamieszkiwanie z drugą osobą niepełnosprawną 1
9 I grupa dochodowa 2
10 II grupa dochodowa 1
11 Wcześniejsze niekorzystanie z BT 3

 

 1. Minimalna ilość punktów uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 8 z 15.
 2. Rozpatrywanie wniosków obejmuje:
 • sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie określonym przez OPS. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie wyklucza wniosek z realizacji w danym roku kalendarzowym,
 • czy ze złożonej dokumentacji wynika potrzeba zakupu wnioskowanego sprzętu wynikająca z posiadanego rodzaju dysfunkcji. Jeżeli nie, OPS może wezwać wnioskodawcę do doniesienia dodatkowego zaświadczenia od lekarza specjalisty,
 • czy z załączonej do wniosku dokumentacji wynika, że realizacja planowanych prac przyczyni się do zlikwidowania bądź znacznego ograniczenia barier technicznych i w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonanywanie podstawowych, codziennych czynności,
 • obliczenie uzyskanych punktów.
 1. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku w przypadkach koniecznych OPS kieruje inspektora nadzoru w celu dokonania wizji i  wykonania kosztorysu. Kosztorys jest opracowany w oparciu o średnie ceny publikowane w wydawnictwie kwartalnym SEKOCENBUD oraz Katalogu Nakładów Rzeczowych, szkice pomieszczeń, których ma dotyczyć likwidacja barier, pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym (w koniecznych przypadkach).
 2. Dofinansowaniem ze środków funduszu może być objęta likwidacja barier technicznych w budynkach już istniejących. Dofinansowaniem ze środków funduszu nie może być objęte dostosowanie budynku nowo wybudowanego lub będącego w trakcie prac wykończeniowych.
 3. Bariery muszą istnieć aby mogły zostać usunięte.
 4. O dofinansowanie do usunięcia bariery technicznej w postaci wymiany pieca węglowego w stałym miejscu zamieszkania mogą ubiegać się tylko osoby niepełnosprawne zamieszkujące samotnie lub z drugą osobą niepełnosprawną, mające problemy z poruszaniem się.
 5. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
 6. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez OPS środków finansowych, zgodnie z uzyskaną punktacją w kolejności składania, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały określającej zadania, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe.
 7. Wszystkie prace budowlane winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690  z późn. zm.).
 8. Do obowiązków Wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego – w koniecznych przypadkach. Koszty uzyskania pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa Wnioskodawca.
 9. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa o dofinansowanie.
 10. W przypadkach koniecznych tj. obejmujących prace budowlane umowa jest sporządzana na podstawie kosztorysu.
 11. Umowa zostaje sporządzona w zaokrągleniu do pełnych złotych.
 12. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie, na wskazane przez Wnioskodawcę konto.
 13. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia OPS-u, w formie pisemnej o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań.
 14. Wnioskodawca obowiązany jest do powierzenia wykonania robót budowlanych określonych kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy wybranemu przez siebie wykonawcy, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonane prace oraz z zachowaniem terminu i zakresu  ich wykonania, określonego w umowie zawartej z OPS.
 15. Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przez sprzedawcę lub wykonawcę zadania w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 16. Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem oraz podpisaną umową. OPS  zastrzega sobie prawo przekazania środków finansowych do wysokości zweryfikowanych kwot.
 17. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze robót budowlanych, przekazanie środków finansowych zostanie wstrzymane aż do udokumentowania przez Wnioskodawcę usunięcia wad.
 18. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić o dofinansowanie, składając nowy wniosek w następnym roku.
 19. Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejny wniosek.
 20. Ze względu na czas niezbędny na dokonanie odpowiednich rozliczeń, maksymalny czas realizacji prac związanych z usunięciem barier funkcjonalnych wyznacza się na  28.11.2014 r.
 21. Dofinansowaniu nie podlega sprzęt AGD (w tym pralki, kuchenki i junkersy), gdyż są to przedmioty przydatne w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służą osobom niepełnosprawnym czy pełnosprawnym. Wyjątkowo tylko zakup sprzętu specjalistycznie przystosowanego dla osób niepełnosprawnych może stać się przedmiotem dofinansowania. Dofinansowanie takiego sprzętu musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej, wynikającymi z posiadanego orzeczenia albo potwierdzonymi przez lekarza. Do OPS należy rozstrzygnięcie w jakim przypadku zakup tego sprzętu będzie likwidacją bariery dla konkretnej osoby niepełnosprawnej.
 22. Ze względu na czas potrzebny na realizację wniosków na usunięcie barier technicznych wymagających prac budowlanych umowy o dofinansowanie podpisywane będą do 31.10.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier w komunikowaniu się

 

 

Przyjęta definicja

 

bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

 

 

 1. I.                                                      Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy.

 

1. Dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież), jeżeli:

 • mają wynikające z niepełnosprawności trudności w porozumiewaniu się/ przekazywaniu informacji  – a rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.
 1. Dofinansowanie nie przysługuje:
 • jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku (przyjmuje się rok kalendarzowy), stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby,
 • osobom ubiegającym się o dofinansowanie do usunięcia barier w komunikowaniu się, które w ciągu trzech lat (przyjmuje się rok kalendarzowy) przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON,
 • gdy wniosek jest niekompletny,
 • jeżeli dane zawarte we wniosku lub w załącznikach są niezgodne z prawdą,
 • w przypadku otrzymania mniejszej od 7 ilości punktów.
 1.  Do wniosku należy dołączyć:
 • wypełniony druk zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem ograniczeń występujących w codziennym komunikowaniu się,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • kopię dokumentu potwierdzającego zameldowanie (oryginał do wglądu) jeśli konieczne,
 • pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub opiekuna prawnego),
 • ofertę cenową,
 • inne dokumenty wymagane przez OPS.
 1. W przypadku, gdy OPS poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Wysokość dofinansowania.

 

 1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się uzależniony jest od wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:

 

KRYTERIUM DOCHODOWE PROCENT DOFINANSOWANIA
OSOBA SAMOTNA OSOBA W RODZINIE
I Do 65% przeciętnego wynagrodzenia Do 50% przeciętnego wynagrodzenia Do 70%
II Od 65% do  100% przeciętnego wynagrodzenia Od 50% do 100% przeciętnego wynagrodzenia Do 50%
III Powyżej 100% przeciętnego wynagrodzenia Do 40%

 

 1. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie.
 2. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 3. Przyjmuje się maksymalne wartości niektórych zakupów w klasie standard, od których naliczane jest dofinansowanie:

 

LP

przedmiot

kwota w Złotych

1

Zestaw komputerowy*

1.700

2

Drukarka/urządzenie wielofunkcyjne

150

3

Telefon komórkowy

300

4

Program udźwiękawiający

300

*zestaw komputerowy= monitor, komputer (procesor, płyta główna, pamięć, dysk twardy, obudowa, napęd lub nagrywarka), klawiatura, myszka, listwa zasilająca, system operacyjny MS Windows = laptop

 

 

III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania.

 

 1. Dofinansowanie do usunięcia barier w komunikowaniu się mogą starać się osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności lub równoznaczny, lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 r.ż) jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności wyraźnie potwierdzonymi  przez lekarza zaświadczeniem lekarskim zawierającym opis występujących problemów oraz ich związek z posiadaną dysfunkcją.
 2. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:
 • stopień i rodzaj niepełnosprawności,
 • indywidualne potrzeby i możliwości osoby niepełnosprawnej oraz związek pomiędzy tymi potrzebami a wnioskowanym zakresem w kontekście wpływu jego wykonania na ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania podstawowych, codziennych czynności. Istnienie takiego związku stanowi warunek przyznania dofinansowania,
 • zamieszkiwanie samotne.
 1. Na korzyść wnioskodawcy bierze się fakt wcześniejszego nie korzystania z dofinansowania w ramach danego programu.
  1. Pierwszeństwo w realizacji wniosku mają osoby, które uzyskały największą ilość punktów w kolejności składania wniosków zgodnie z poniższą punktacją:
LP KRYTERIUM PUNKTY
1 Dysfunkcja słuchu, mowy lub wzroku 4
2 Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r.ż. 3
3 Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 1
4 Zamieszkiwanie samotne 2
5 Zamieszkiwanie z drugą osobą niepełnosprawną mającą problemy z poruszaniem się, problemy ze słuchem, mową lub wzrokiem potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności 1
6 I grupa dochodowa 2
7 II grupa dochodowa 1
8 Wcześniejsze nie korzystanie z BK/AS 3

 

 1. Minimalna ilość punktów uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 7 z 14.
 2. Rozpatrywanie wniosków obejmuje:
 • sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie określonym przez OPS. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie wyklucza wniosek z realizacji w danym roku kalendarzowym,
 • czy ze złożonej dokumentacji wynika, że osoba ma trudności w komunikowaniu się. Jeżeli ze złożonej dokumentacji jasno nie wynikają problemy z porozumiewaniem się OPS może wezwać wnioskodawcę do doniesienia dodatkowego zaświadczenia od lekarza specjalisty,
 • czy z załączonej do wniosku dokumentacji wynika, że realizacja planowanych zadań przyczyni się do zlikwidowania bądź znacznego ograniczenia barier w komunikowaniu się  i w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności,
 • obliczenie uzyskanych punktów.
 1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
  1. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez OPS środków finansowych, zgodnie z ilością otrzymanych punktów w kolejności składania, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały określającej rodzaj zadań, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe.
 2. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa o dofinansowanie.
 3. Środki finansowe przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie, na wskazane przez Wnioskodawcę konto.
 4. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia OPS – u, w formie pisemnej o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań.
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przez sprzedawcę lub wykonawcę zadania w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 6. Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem oraz podpisaną umową. OPS  zastrzega sobie prawo przekazania środków finansowych do wysokości zweryfikowanych kwot.
 7. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej wysokości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier w roku rozpatrywania wniosku, może ponownie wystąpić o dofinansowanie, składając nowy wniosek w następnym roku.
 8. Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejny wniosek.
  1. Ze względu na czas niezbędny na dokonanie odpowiednich rozliczeń, maksymalny czas realizacji prac związanych z usunięciem barier w komunikowaniu się wyznacza się na 28.11.2014 r.
  2. Dofinansowaniu nie podlega sprzęt RTV (w tym radiomagnetofony, wieże, telewizory, itp. ), gdyż są to przedmioty przydatne w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służą osobom niepełnosprawnym czy pełnosprawnym. Wyjątkowo tylko zakup sprzętu specjalistycznie przystosowanego dla osób niepełnosprawnych może stać się przedmiotem dofinansowania. Dofinansowanie takiego sprzętu musi być ściśle związane z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej, wynikającymi z posiadanego orzeczenia albo potwierdzonymi przez lekarza. Do OPS należy rozstrzygnięcie w jakim przypadku zakup tego sprzętu będzie likwidacją bariery dla konkretnej osoby niepełnosprawnej.
  3. O ponowne dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego w ramach dofinansowania do usunięcia barier w komunikowaniu się  można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono pomocy ze środków PFRON (bez względu na rodzaj zadania w ramach którego wcześniej otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON- bariery w komunikowaniu się, sprzęt rehabilitacyjny, pilotażowy program Aktywny Samorząd, PEGAZ, HOMER)
  4.  Warunkiem wcześniejszego otrzymania (tj. po upływie trzech lat) dofinansowania jest potwierdzona przez właściwe jednostki utrata sprzętu zakupionego przy udziale środków PFRON na skutek zdarzeń losowych lub jeśli uległ on zniszczeniu.
  5. Umowa o dofinansowanie zostaje sporządzona w zaokrągleniu do pełnych złotych.
  6. Usunięcie barier w komunikowaniu się  za pomocą sprzętu komputerowego jest ściśle związane z posiadaniem dostępu do Internetu, zatem umowy automatycznie zostają zwiększone o 1 zł na instalację łącza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy.

 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty  ortopedyczne i środki  pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby  niepełnosprawne (w tym dzieci  i młodzież):
 • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • jeżeli przeciętny miesięczny dochód, tych osób w rozumieniu przepisów   o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 1. Dofinansowanie nie przysługuje:
 • gdy wniosek jest niekompletny,
 • jeżeli dane zawarte we wniosku lub załącznikach są niezgodne z prawdą,
 • gdy artykuły (przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze) zostały nabyte przez osobę zainteresowaną przed dniem uzyskania stosownego orzeczenia, czyli przed dniem uznania danej osoby za niepełnosprawną,
 • jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku (przyjmuje się rok kalendarzowy), stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.
 1. Do wniosku należy dołączyć :
 • kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub  art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopie orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (jeśli orzeczenie to nie utraciło swojej ważności),
 • podpisaną przez Wnioskodawcę fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, lub
 • ofertę cenową na wnioskowany przedmiot określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego wnioskodawcy oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji, wraz z kserokopią zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub opiekuna prawnego).

 

II. Wysokość dofinansowania.

 1. Wysokość dofinansowania wynosi:
 • do wysokości dofinansowania przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,
 • w przypadku osób przebywających w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oblicza się przez odjęcie od uzyskanej sumy kwoty, opłaty ryczałtowej i częściowej odpłatności do wysokości limitu ceny pokrywanej przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej,

                   

III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania.

 1. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.
 2. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie wyznaczonym przez  OPS. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 3. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po zatwierdzeniu przez Radę Miasta w drodze uchwały zadań, na które przeznacza się  w danym roku  środki finansowe.
 4. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia. W ramach realizowanego miesiąca pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają dzieci do 18-go roku życia
 5. Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą być objęte:
 • faktury potwierdzające zakup w roku bieżącym,
 • faktury potwierdzające zakup w grudniu roku poprzedniego – pod warunkiem złożenia  ich w pierwszym kwartale roku bieżącego.
 1. Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, a także pod względem merytorycznym i formalnym.
 2. W przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie, w celu złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku zawierającego ofertę cenową na wnioskowany artykuł,  Ośrodek Pomocy Społecznej wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanego dofinansowania zawierające:
 • nieprzekraczalny termin dostarczenia przez wnioskodawcę faktury określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uwzględniający termin wskazany w ofercie,
 • zobowiązanie do przekazania dofinansowania, po spełnieniu warunku, o którym mowa we wcześniejszym punkcie, na konto świadczeniodawcy realizującego zlecenie w ciągu 10 dni od dnia otrzymania dokumentów.
 1. Katalog przedmiotów  ortopedycznych i środków pomocniczych określają odrębne przepisy (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach –   w zakresie, których Narodowy Fundusz z Zdrowia  finansuje to świadczenie).
 2. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie a wnioskodawca zmarł, środki finansowe nie mogą zostać wypłacone, gdyż jest to świadczenie własne wnioskodawcy.
 3. W przypadku śmierci wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejny złożony wniosek.
 4. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy i ponosi za to pełną odpowiedzialność.
 5. Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł część przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków  Funduszu.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, środki są przekazywane na wskazane we wniosku:
 • konto sprzedawcy, w przypadku wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności,
 • konto wnioskodawcy lub do kasy OPS- w przypadku uiszczenia przez niego całej kwoty, lub
 • wypłacone w kasie OPS – w przypadku uiszczenia przez Wnioskodawcę całej kwoty.
 1. Od 01.12.2014 r. realizowane będą tylko złożone wnioski zawierające fakturę potwierdzającą zakup wnioskowanego artykułu.
 2. O zaistniałych zmianach po złożeniu wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest  poinformować OPS w ciągu 14 dni od zaistniałego zdarzenia.

 

 

 

 

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

 

Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

 

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy.

 

 1. Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, tj. sprzętu wspomagającego proces rehabilitacji, niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania,  jakości życia, integracji społecznej, przy uwzględnieniu potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 2. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem   1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,   osoby prawne i jednostki  organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz
 • osoby, które udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawane jest w oparciu o aktualne, ważne trzy miesiące, zaświadczenie lekarskie, zgodne z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej, uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
 2. Dofinansowanie może zostać przyznane,  jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 1. Dofinansowanie nie przysługuje:
 • złożony wniosek jest niekompletny,
 • jeżeli dane zawarte we wniosku lub załącznikach są niezgodne z prawdą.
 •  jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku (przyjmuje się rok kalendarzowy), stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.
 1. Do wniosku należy dołączyć :
 • kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub art.62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopie orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym   wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (jeśli orzeczenie to nie utraciło swojej ważności),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie podpisane przez prowadzącego lekarza o specjalności związanej z posiadaną niepełnosprawnością lub rehabilitanta, wskazujące konieczność zakupu sprzętu wymienionego we wniosku oraz uzasadniające konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
 • aktualną ofertę cenową,
 • pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub    opiekuna prawnego).
 1. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru sprzedawcy, dostawcy urządzenia i ponosi za to pełną odpowiedzialność.
 2. O zaistniałych zmianach po złożeniu wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest  poinformować OPS w ciągu 14 dni od zaistniałego zdarzenia.

 

II. Wysokość dofinansowania.

 1. Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wynosi odpowiednio:
KRYTERIUM DOCHODOWE PROCENT DOFINANSOWANIA
OSOBA SAMOTNA OSOBA W RODZINIE
I Do 100% przeciętnego wynagrodzenia Do 100% przeciętnego wynagrodzenia Do 60%
II Powyżej 100% przeciętnego wynagrodzenia Do 40%
 1. Wysokość dofinansowania kosztów sprzętu, nie może przekroczyć  wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.
 3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
 4. Przyjmuje się maksymalne wartości niektórych zakupów w klasie standard, od których naliczane jest dofinansowanie:

LP

przedmiot

kwota w złotych

1

Zestaw komputerowy*,

1.700

2

Fotel masujący

2.000

3

Rower rehabilitacyjny

 200

4

Bieżnia

 900

5

Programy rehabilitacyjne/logopedyczne

1.000

*zestaw komputerowy= monitor, komputer (procesor, płyta główna, pamięć, dysk twardy, obudowa, napęd lub nagrywarka), klawiatura, myszka, listwa zasilająca, system operacyjny MS Windows) = laptop

 

 

 

III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków o udzielenie dofinansowania.

 1. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie wyznaczonym przez  OPS. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.
 2. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w drodze uchwały zadań, na które przeznacza się  w danym roku  środki finansowe.
 3. Ze względu na czas niezbędny na dokonanie odpowiednich rozliczeń, maksymalny czas realizacji umów związanych z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego wyznacza się na 28.11.2014 r.
 4. o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne raz w roku, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 5. Ze środków Funduszu nie może być dofinansowany sprzęt do rehabilitacji leczniczej, gdyż zgodnie z zapisami ustawy odbywa się ona na podstawie odrębnych przepisów.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego w ramach dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Warunkiem jest zakup komputera wraz z niezbędnym służącym rehabilitacji oprogramowaniem oraz nieotrzymanie wcześniejsze dofinansowania w ramach innego programu ze środków PFRON.
 7. Dodatkowo do zakupu sprzętu komputerowego dofinansowaniu podlegają programy rehabilitacyjne ściśle związane z posiadaną niepełnosprawnością. OPS zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłożonych przez wnioskodawcę ofert.
 8. O ponowne dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego w ramach dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym udzielono pomocy ze środków PFRON (bez względu na rodzaj zadania, w ramach którego wcześniej otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON (bariery w komunikowaniu się, sprzęt rehabilitacyjny, pilotażowy program Aktywny Samorząd, PEGAZ, HOMER)
  1. Warunkiem wcześniejszego otrzymania dofinansowania jest potwierdzona przez właściwe jednostki utrata sprzętu zakupionego przy udziale środków PFRON na skutek zdarzeń losowych lub jeśli uległ on zniszczeniu,
   1. OPS zastrzega sobie możliwość wyboru jednej z kilku przedstawionych przez Wnioskodawcę ofert.
   2. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę :
 • stopień i rodzaj niepełnosprawności,
 • indywidualne uwarunkowania psychofizyczne osoby niepełnosprawnej, która będzie korzystała z tego sprzętu, jej potrzeby wynikające z niepełnosprawności oraz faktyczne możliwości osiągnięcia celów rehabilitacji,
 • rodzaj urządzenia i rolę jaką ono ma spełniać,
 • całkowity koszt zakupu urządzenia,
 • prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie lub z rodziną,
 • średni dochód na członka rodziny,
 • wpływ dofinansowywanego sprzętu na proces rehabilitacji.
 1. Na korzyść wnioskodawcy bierze się fakt wcześniejszego nie korzystania   z dofinansowania w ramach danego programu.
 2. Minimalna ilość punktów uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 6.
 3. W pierwszej kolejności przyznawane jest dofinansowanie osobom, które uzyskały największą ilość punktów w kolejności składania wniosków.
 4. Rozpatrywanie wniosku obejmuje:
 • sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki,
 • ocenę zasadności wniosku,
 • ocenę sytuacji materialnej wnioskodawcy,
 • sprawdzenie wiarygodności podanych we wniosku informacji,
 • obliczenie uzyskanej punktacji.

Zgodnie z poniższą punktacją:

LP KRYTERIUM PUNKTY
1 Dziecko 4
2 Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 3
3 Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 2
4 Przyczyna niepełnosprawności na orzeczeniu N, R, L 3
5

Potwierdzenie konieczności kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych wystawione przez rehabilitanta lub terapeutę prowadzącego rehabilitację

2
6 I grupa dochodowa 1
7 Fakt wcześniejszego niekorzystania z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 3

 

 1. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa o dofinansowanie. Środki finansowe Funduszu przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
 2. Przedłożone dokumenty rozliczeniowe podlegają weryfikacji pod względem zgodności   z wnioskiem,  uzgodnionym kosztem i zakresem oraz podpisaną umową.
 3. W przypadku, gdy OPS poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę  w wyznaczonym terminie, w celu złożenia wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 4. W przypadku śmierci wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. Należy przyjąć do rozpatrzenia kolejno złożony wniosek. Jeżeli Wnioskodawca zmarł po podpisaniu umowy, a przed zakończeniem jej realizacji, dofinansowanie może być wypłacone tylko za zakupione urządzenia i usługi wykonane przed zgonem Wnioskodawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do turnusów rehabilitacyjnych

 

 1. I.             Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy.
 2. Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie:
 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, lub
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
 • o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.
 1. Dofinansowanie może zostać przyznane, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna ubiega się także o dofinansowanie pobytu opiekuna, a jej dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna również podlega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

 1. Dofinansowanie nie przysługuje :
 • gdy wniosek jest niekompletny,
 • jeżeli dane zawarte we wniosku lub załącznikach są niezgodne z prawdą,
  • jeżeli w roku, w którym osoba ubiega się o dofinansowanie  uzyskała na ten cel dofinansowanie ze środków funduszu,
  • jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku (przyjmuje się rok kalendarzowy), stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.
 1. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia    o niepełnosprawności,
 • „wniosek lekarski o skierowanie na turnus”, wypełniony przez lekarza pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,

 

 • zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki- dotyczy osób w wieku 16-24 lat uczących się i niepracujących.

 

 1. II.           Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 4. 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
  1. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
  2. 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej  w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

 1. III.         Zasady realizacji wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
 2. Wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.
 3. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie wyznaczonym przez OPS. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie wyklucza wniosek z realizacji.
 4. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w drodze uchwały zadań, na które przeznacza się   w danym roku środki finansowe.
 5. Na dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny przeznacza sie do 30% budżetu roku 2014 przeznaczonego na realizację zadań z rehabilitacji społecznej po odjęciu zobowiązań dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 6. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.
  1. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają w kolejności:
 • osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności albo równoważne,
 • osoby niepełnosprawne z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważne.
 1. Dofinansowanie do wyjazdu opiekuna jest przyznawane, jeżeli wynika to z treści orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawców, którym lekarz w sposób czytelny uzasadni konieczność pobytu opiekuna na turnusie.
 2. Wnioski rozpatrywane będą raz na dwa tygodnie. Za dzień ustala się 15 oraz ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego. Jeżeli wyznaczone dni wypadają w dniu wolnym od pracy  za dzień rozpatrywania przyjmuje się pierwszy roboczy dzień następujący po wyznaczonym terminie.
 3. Wnioski rozpatrywane są do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.
  1. 10.       Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia  o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach o turnusie, w którym będzie uczestniczyła składa „Informację o turnusie”. Nie dotrzymanie powyższych terminów jest traktowane równoznacznie z rezygnacją z wyjazdu. Dofinansowanie zostaje anulowane.
  2. Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest do wyboru ośrodka i organizatora turnusu zgodnie z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, zawartymi we wniosku o skierowanie na turnus.

 

 1. Dofinansowanie przyznane osobie niepełnosprawnej przekazywane jest na rachunek bankowy organizatora turnusu.
 2. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu, pod warunkiem otrzymania przez OPS oświadczenia organizatora turnusu zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie w zgodnym z rozporządzeniem terminie.
 3. Brak wymaganego dokumentu w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie przyznanego dofinansowania.
 4. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym.
 5. Z uwagi na czas potrzebny na dokonanie rozliczeń „informacje o dofinansowaniu” wydawane są najpóźniej do 28.11.2014 r.

 

DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA

 

 

 1. I.                                                         Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy.
 2. O dofinansowanie może starać się osoba niepełnosprawna stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
 3.  Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli  osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku (przyjmuje się rok kalendarzowy), stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby.
 4.  Do wniosku należy dołączyć:
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione czytelnie w języku polskim zawierające informacje o rodzaju posiadanych schorzeń (zgodnie z załącznikiem do wniosku),
 • oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki, w przypadku osoby niepełnosprawnej uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat,
 • kopię pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
 • dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy  PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy) SKOGN (Sposoby Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) (dotyczy wszystkich tłumaczy, którzy mają świadczyć usługę).

 

 

 1. II.       Wysokość dofinansowania.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika nie może być wyższa niż 2 % przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

 

 

 1. III.     Zasady realizacji wniosków o dofinansowanie.
  1. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w każdym czasie.
  2. Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
  3. W terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku przekazywana jest informacja o sposobie jego rozpatrzenia.
  4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
  5. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Definicje

Dofinansowanie dotyczy imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym
i turystycznym  
organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowić mogą imprezy o charakterze integracyjnym.

Przez organizację kultury należy rozumieć działalność kulturalną polegającą na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatywy oraz na ochronie dziedzictwa kultury. W zakres tego pojęcia wchodzą: widowiska, akcje oświatowe, rozrywkowe oraz imprezy artystyczne lub rozrywkowe.

Organizacja sportu jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych. Natomiast rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Zadania z zakresu rekreacji powinny być realizowane przez: m.in. popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

Turystyka to zorganizowane, zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.

Impreza turystyczna to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną,  jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Wycieczka to rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.

 

 1. I.                                                                      Warunki jakie muszą spełnić wnioskodawcy.
 2. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 1. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli:
 • podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,
 • zwarte we wniosku informacje są niezgodne z prawdą,
 • złożony wniosek jest niekompletny.
 1. O zaistniałych zmianach po złożeniu wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest poformować OPS w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

II. Tryb składania wniosku

 1. Wniosek o dofinansowanie składa się do OPS właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.
 2. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 3. Wnioski nie kompletne podlegają uzupełnieniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Nie uzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie wyklucza wniosek z realizacji w danym roku kalendarzowym.

III. Wysokość dofinansowania

 1. Wysokość dofinansowania organizacji sportu i kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 50% kosztów przedsięwzięcia i obejmuje wyłącznie koszty udziału osób niepełnosprawnych w zadaniu.
 2. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty udziału niezbędnych opiekunów osób niepełnosprawnych w planowanej imprezie, jednakże celowość takiego dofinansowania rozważa organ podejmujący decyzję.
 3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.
 4. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy.
 6. Udzielenie dofinansowania następuje na podstawie pisemnej umowy.
 7. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w umowie, także w przypadku, gdy do prawidłowej realizacji zadnia niezbędne było korzystanie z dodatkowych usług czy zakupu materiałów, nie może być pokryte ze środków PFRON.

 

V. Zasady realizacji wniosków

 1. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez OPS środków finansowych, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały określającej zadania, na które przeznacza się
  w danym roku środki finansowe.
 2. W roku 2014 przeznacza się nie więcej niż 2% budżetu roku 2013 na realizację zadań realizowanych przez OPS.
  1. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie imprezy krajowe.
 3. Podstawą przyznania dofinansowania jest zawarcie umowy o dofinansowanie pomiędzy wnioskodawcą a OPS. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów przedsięwzięcia. W przypadku przekroczenia kosztów przedsięwzięcia – wielkość dofinansowania nie ulega zmianie natomiast w przypadku obniżenia kosztów przedsięwzięcia – kwota dofinansowania obliczona jest proporcjonalnie do faktycznych kosztów przedsięwzięcia.
 4. W przypadku imprez ogólnodostępnych przy mniejszej frekwencji od założonej w umowie, wypłacone dofinansowanie będzie pomniejszone wprost proporcjonalnie do rzeczywistej frekwencji.
  1. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki związane z zadaniem o ile:
 • są niezbędne do jego realizacji,
 • zostaną uwzględnione we wniosku oraz w umowie zawartej pomiędzy OPS a wnioskodawcą,
 • spełniają wymogi efektywnego zarządzania środkami publicznymi,
 • zostały faktycznie poniesione w okresie trwania umowy,
 • zostały potwierdzone stosownymi dokumentami, w szczególności rachunkami i fakturami. Dowody księgowe muszą być opisane w sposób jednoznacznie potwierdzający związek pomiędzy realizacją zadania i poniesionym wydatkiem.
 1. Dofinansowanie zadania może obejmować również opiekunów osób niepełnosprawnych, o ile ich udział jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w realizowanym przedsięwzięciu. Opiekunem może być osoba pełnoletnia, o ile sama nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innych osób.
 2. Dofinansowaniem mogą być objęte w szczególności wydatki na :
 • Øzakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • transport,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • zakup nagród i wyróżnień konkursowych (rzeczowych),
  • koszty dodatkowych usług i wsparcia dla osób niepełnosprawnych jak np. zapewnienie tłumacza języka migowego dla grupy,
  • wynajmem pomieszczeń na realizację zadania,
  • wynajmem sprzętu potrzebnego do realizacji zadania,
  • koszty administracyjne związane z realizacją zadania maksymalnie 3% jego wartości,
  • wynagrodzenie osób zajmujących się realizacją zadania,
  • koszty zabezpieczenia imprezy i sprzętu,
  • opracowanie dokumentacji imprezy (audio, video, fotografie, plakaty, itp.),
  • opłacenie grup muzycznych, tanecznych, wodzirejów,
  • zakup drobnych materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
 1. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę zapewnienie różnorodności imprez, ich dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 2. 10.  Rozliczenie dofinansowania odbywa się zgodnie z zapisami umowy. Do końcowego rozliczenia dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć rozliczenie finansowe zadania oraz sprawozdanie merytoryczne.
 3. Rozliczenia finansowe powinno zawierać zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków funduszu w odniesieniu do pozycji kosztorysu, a także zestawienie obejmujące:
 • nazwę zadania,
 • koszt realizacji zadania,
 • kwotę przyznaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,
 • kwotę środków funduszu faktycznie wydaną na realizację imprezy,
 • udział innych niż Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach źródeł finansowania zadania (nazwę i kwotę wydatkowaną).
 1. Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać:
 • opis zadania,
 • określenie terminu realizacji,
 • liczbę osób niepełnosprawnych bezpośrednio i pośrednio korzystających
  z dofinansowania,
 • ocenę efektów dofinansowania.
 1. Wnioskodawca przedstawiając końcowe rozliczenie dofinansowania składa oświadczenie:
 • o sprawdzeniu prawidłowości przyjętych do rozliczenia i przedstawionych w zestawieniach dokumentów finansowych, pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalno-prawnym,
 • o opłaceniu zobowiązań wynikających z przedstawionych w rozliczeniu dokumentów finansowych,
 • o przyjęciu do ewidencji uzyskanych środków trwałych i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Dokumenty składające się na końcowe rozliczenie dofinansowania powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.
  1. Przekazanie środków funduszu następuje zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie.
  2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki po podpisaniu umowy, w wysokości do 30% przyznanego dofinansowania.
  3. Podpisanie umowy, a niezrealizowanie zadania z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, skutkuje jej rozwiązaniem i zwrotem środków otrzymanych przez wnioskodawcę, wraz z odsetkami. Rozwiązanie takiej umowy skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o środki na zadania w powyższym zakresie, przez okres 3 lat.
  4. Niezrealizowane zadania z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej, skutkuje zwrotem przyznanego dofinansowania bez odsetek.

 

Pozostałe warunki i wymogi nie zawarte w niniejszych zasadach określa:

ü Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)

ü Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 96, poz. 861 z późniejszymi zmianami).

 

 

Szczegółowe zasady wchodzą w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na ich realizację w 2014 roku i mają zastosowanie do wniosków na dofinansowanie zadań zaplanowanych do realizacji począwszy od stycznia roku 2014.

 

 

Opracował zespół ds. obsługi środków PFRON pod kierownictwem

Koordynatora Katarzyny Wessely-Woźniczki

 

 

Przyjął i zaakceptował opracowanie:

Menu