Zwracamy się do ludzi wrażliwych i solidarnych,
ludzi biznesu społecznie odpowiedzialnego – czas
na współpracę dla dobra tych, którzy sami sobie pomóc
nie mogą, w szczególności osób z niepełnosprawnościami.
  Stowarzyszenie „TU i TERAZ” powstało 12 grudnia 2018 roku w procesie restytucji (odnowy) Stowarzyszenia „Centrum Integracji Niepełnosprawnych”; jednego z najstarszych (1993 r.) gliwickich Stowarzyszeń.
  „TU i TERAZ” zainicjowało w Gliwicach i powiecie gliwickim podjęcie kompleksowych działań, mających na celu efektywniejsze usamodzielnianie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami. Podstawowym założeniem funkcjonowania Stowarzyszenia „TU i TERAZ” jest współpraca z innymi krajowymi zagranicznymi organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jednostkami rządowymi i samorządowymi, instytucjami unijnymi, szkołami, parafiami, wspólnotami religijnymi oraz zakładami pracy. Nawiązaliśmy współpracę, między innymi, z Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP), Stowarzyszeniem „Cała Naprzód”, Śląskim Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane „SEZAM”, Fundacją „Qlavi”. Odbyły się już spotkania na temat współpracy z większością organizacji społecznych. Jest ich w Gliwicach blisko 30. W toku są rozmowy z jednostkami Urzędu Miasta. W niedalekiej przyszłości przedstawimy propozycje naszych działań Władzom Miasta i Powiatu.
  Podjęte działania dla osób z niepełnosprawnościami są skupione, w szczególności na następujących obszarach:
  • pomocy rodzinom, które nie radzą sobie z problemem niepełnosprawności,
  • wspieraniu nauki i rozwoju talentów dzieci i młodzieży,
  • umożliwieniu darmowego bądź nisko-kosztowego dostępu do profesjonalnej rehabilitacji,
  • tworzeniu warunków i zachęcaniu do regularnego uprawiania sportu i podstawowych ćwiczeń fizycznych (bieganie, pływanie, zajęcia gimnastyczne,….),
  • aktywizacji zawodowej poprzez szukanie w firmach i tworzenie własnych miejsc pracy,
  • wspomaganiu w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych. Docelowo planujemy opracowanie i uruchomienie programu budowy tanich mieszkań, przystosowanych dla potrzeb takich osób.
  Trzeba mieć świadomość skali problemu. W Gliwicach, powiecie gliwickim żyje kilka tysięcy osób z niepełnosprawnościami (statystyczny wskaźnik 6-8% populacji). Biorąc pod uwagę rodziny, z problemem na co dzień, zmaga się 20-25 tys. osób. W mieście i powiecie zrobiono, już w tym zakresie sporo. Jedną z najważniejszych inicjatyw jest Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno – Rehabilitacyjny wraz przychodnią i przedszkolem, niosący pomoc niepełnosprawnym dzieciom. Ośrodek powstał z inicjatywy i staraniem Stowarzyszenia „Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym”. z pomocą Władz Miasta.
  Funkcjonują dwie Szkoły Specjalne, trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej. Z usług warsztatów i zakładu korzysta około 200 osób. Efektywność wprowadzenia osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy w tym systemie jest jednak względnie niska. Miasto wspomaga trzy mieszkania chronione, w których mieszka kilka (7-8) osób z niepełnosprawnościami.
  Jak dużo jest do zrobienia dobrze obrazuje porównanie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. W Polsce wynosi on nieco ponad 20 %, a np. w Szwecji 66%.  Jednym z powodów tak niskiego stopnia zatrudnienia jest niedostosowanie kierunków przygotowania zawodowego w szkołach specjalnych, warsztatach i zakładach aktywności zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  W przyszłych działaniach często chodzić będzie o usprawnienie, skoordynowanie, czy zintegrowanie już istniejących rozwiązań.
  Zakładamy, że w końcowym efekcie więcej osób pojawi się na rynku pracy, państwo będzie wydawać mniej pieniędzy na pomoc socjalną. Firmy będą coraz bardziej przekonane do prowadzenia swoich biznesów w sposób społecznie odpowiedzialny.
  Aby te ambitne plany mogły zostać zrealizowane potrzebni są profesjonalni i odpowiedzialni ludzie; środki finansowe również. Zachęcamy ludzi wrażliwych oraz firmy prowadzące biznes społecznie odpowiedzialny do współpracy oraz wspierania finansowego, czy też rzeczowego prowadzonych działań.
  Współpracując z GCOP-em, uczelniami, szkołami, ZHP, organizacjami integrującymi Seniorów planujemy stworzyć w Gliwicach nowoczesny wolontariat. Bez ludzi gotowych bezinteresownie pomagać słabszym, tym którzy na dany moment sami sobie pomoc nie mogą, nie uda się przeprowadzić potrzebnych działań.
  Jesteśmy przekonani, że każdy kto włączy się w pracę na rzecz poprawy życia osób z niepełnosprawnościami odczuje satysfakcję ze współuczestniczenia w tworzeniu dobra – dobra drugiego człowieka, równie ważnego, jak własne !
  Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Cała Naprzód podjęliśmy akcję zbierania 1% na ten właśnie cel: KRS: 0000328818 – Cel szczegółowy: „Usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami TU i TERAZ”
  Mamy nadzieję, że wielu Gliwiczan (i nie tylko) wesprze swoim procentem realizację oczekiwanych rozwiązań. Dołączy do ludzi, którzy poprzez konkretne działania, będą zmieniać lokalny i szerszy Świat na lepszy.
Nie żyj tylko dla siebie, bądź solidarny, dołącz do nas, a razem zrobimy dużo
dobrych i pożytecznych rzeczy. Pomożemy wielu ludziom godnie żyć TU i TERAZ.

Zbyszek Kochel

Menu